top of page

ANKIETA – PLEBISCYT “CIEKAWSKI KOSMONAUTA”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Ciekawski kosmonauta” (zwanym dalej “Plebiscyt”), jest firma JVS Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-112, Warszawa, NIP: 527-282-86-32 (zwana dalej „Organizatorem”) 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest: 

a. zakupienie biletu na wystawę Cosmos Discovery Space Exhibition 

b. wypełnienie ankiety udostępnionej na wystawie oraz na stronie www.cosmosdiscovery.pl 

c. podanie szczegółów kontaktowych oraz udzielenie zgody na wysyłanie wiadomości do uczestnika. 

d. udzielenie odpowiedzi na pytanie „co sądzisz o wystawie Cosmos Discovery Space Exhibition” na odwrocie ankiety udostępnionej na wystawie oraz na stronie www.cosmosdiscovery.pl 

3. Plebiscyt trwa od dnia 04 grudnia 2021 r. godz. 9:00 do 31 grudnia 2021 godz. 23:59 

§ 3. NAGRODA 

1. Nagrodami w Plebiscycie jest: 

- jeden (1) artykuł ze sklepu wystawy o wartości w przedziale 70,00 – 100,00 zł brutto 

(zwanych dalej “Nagrodą”) 

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Spośród odpowiedzi udzielonych przez uczestników, spełniających warunki udziału w Plebiscycie, jury wyłoni 1 osobę tygodniowo, które odpowiedzą w najciekawszy w opinii Jury sposób na zadane pytanie, i zostaną ogłoszonymi Zwycięzcami Plebiscytu, 

2. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej zgodnie ze szczegółami zgłoszonymi na formularzu ankiety, 

3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 2 dni roboczych od momentu ogłoszenia Zwycięzcy. 

4. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom pocztą lub może zostać odebrana osobiście. Lista Zwycięzców będzie ogłoszona w poście na Fanpage JVS Group PL 

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na na Fanpage’u JVS Group PL oraz Cosmos Dziscovery Warszawa. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w ankiecie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Plebiscytu. 

9. Zwycięzców wyłania Jury w składzie: Anna Czerniejewska, Katarzyna Kowalewska, Renata Bystronova oraz Monika Bartoszewicz. 

10. Jury ma prawo przyznać więcej nagród niż 1 (jedna) 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Plebiscytu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Plebiscytu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Ciekawski Kosmonauta” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Wystawy 

4. Warunki szczególne Plebiscytu są podane w treści postu na Fanpage Wystawy oraz na wystawie 

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r. 

bottom of page